Vân ??n tr? thành ?ô th? bi?n ??o xanh, hi?n ??i, thông minh

Th?i gian qua, nh?ng câu chuy?n v? Vân ??n nh?n ???c s? quan tâm c?a ng??i dân, nhà ??u t?, doanh nghi?p và d? lu?n xã h?i. Các s? ki?n quan tr?ng nh? khánh thành C?ng hàng không qu?c t? Vân ??n, thông tuy?n cao t?c H? Long - Vân ??n… ?ã gây s? chú ý ??c bi?t b?i s? hoành tráng, v? ??i c?a nh?ng công trình mang tính l?ch s?, kh?ng ??nh thành công c?a Qu?ng Ninh trong vi?c huy ??ng ngu?n l?c c?a kinh t? t? nhân cho ??u t? k?t c?u h? t?ng.

Và ?? hình thành tuy?n cao t?c hoàn ch?nh, k?t n?i liên thông cao t?c H? Long - Vân ??n v?i Vân ??n - Móng Cái (chu?n b? ??u t?), UBND t?nh v?a có Quy?t ??nh s? 4103/Q?-UBND phê duy?t ?i?u ch?nh tuy?n ???ng tr?c chính t? C?ng hàng không qu?c t? Vân ??n ??n Khu ph?c h?p ngh? d??ng gi?i trí cao c?p Vân ??n thành ???ng cao t?c 4 làn xe, v?n t?c t?i ?a 100km/h, hoàn thành công trình trong n?m 2019 ?? ??ng b? v?i chu?i cao t?c c?a t?nh.

Nh?ng tin vui v? Vân ??n càng ???c lan t?a h?n khi Quy ho?ch t?ng th? phát tri?n kinh t? - xã h?i Khu kinh t? Vân ??n ??n n?m 2030, t?m nhìn ??n n?m 2050 v?a ???c Th? t??ng Chính ph? phê duy?t (Quy?t ??nh s? 1856/Q?-TTg).

Theo Quy ho?ch này thì ??n n?m 2030, t?ng giá tr? s?n xu?t ??t 5,6 t? USD, t??ng ?ng GRDP ??t 1,6 t? USD, ?óng góp vào ngân sách nhà n??c trên 10% giá tr? xu?t kh?u. T?c ?? t?ng dân s? trung bình trong các giai ?o?n ??n 2020, 2021-2025, 2026-2030 t??ng ?ng là 6%, 11%, 8%. Quy mô dân s? t?ng t? 52.000 ng??i n?m 2019 lên 140.000 ng??i vào n?m 2030…

M?c tiêu ??n 2050, xây d?ng, phát tri?n Khu kinh t? Vân ??n tr? thành m?t trong nh?ng vùng ??ng l?c phát tri?n kinh t? c?a Vi?t Nam, n?m trong nhóm d?n ??u v? thành ph? ?áng s?ng c?a khu v?c châu Á - Thái Bình D??ng; là trung tâm kinh t? n?ng ??ng, t?p trung vào du l?ch, s?n xu?t s?n ph?m cao c?p và d?ch v?; ph?n ??u là thành ph? hi?n ??i, thông minh, m?t n?i h?p d?n ?? m?i ng??i ??n sinh s?ng, làm vi?c, vui ch?i hòa h?p v?i thiên nhiên.

Vân ??n t?o l?p môi tr??ng du l?ch thân thi?n, h?p d?n k?t h?p v?i xây d?ng, hoàn thi?n h? th?ng h? t?ng du l?ch ??ng b? ?? phát tri?n ngành Du l?ch. Ph?n ??u ??n n?m 2030 thu hút kho?ng 2,5 tri?u l??t khách du l?ch.

V? d?ch v? hi?n ??i, Vân ??n t?p trung phát tri?n, kinh doanh c?ng hàng không, v?n t?i hàng không c?ng nh? ??y m?nh phát tri?n ngành logistics ?? tr? thành m?t trung tâm cung c?p d?ch v? h?u c?n ??ng c?p th? gi?i, tr? thành c?a ngõ trung chuy?n hàng hoá vào khu v?c ?ông Nam Á…

Vân ??n ???c quy ho?ch phát tri?n không gian ?ô th? theo h??ng ?ô th? hi?n ??i t?m c? qu?c t?. Trong ?ó, không gian ?ô th? ??o Cái B?u g?m các Khu kinh t? phía Tây, ven bi?n phía B?c; thành ph? sân bay - khu th??ng m?i t? do, khu ngh? mát ph?c h?p, th? tr?n Cái R?ng và bán ??o C?ng Chào. Không gian ?ô th? qu?n ??o Vân H?i g?m: Công viên; du l?ch nông nghi?p; khu d?ch v? du l?ch ngh? d??ng và hòn ??o du l?ch trong t??ng lai. Không gian ?ô th? trung tâm g?m: Trung tâm hành chính - ?ô th? trung tâm Cái R?ng; khu công nghi?p sáng t?o; khu công ngh? sinh h?c; khu d?ch v? sáng t?o; khu s?n xu?t tiên ti?n và h?u c?n; khu ch? t?o; khu sân bay; khu th??ng m?i t? do; khu thung l?ng công ngh?; trung tâm tài chính; khu tái ??nh c?; trung tâm tri?n lãm v?n hoá; khu du l?ch, d?ch v? vui ch?i gi?i trí; c?ng bi?n du l?ch, c?ng cá, h? c?nh quan...

Có th? nói, v?i nh?ng d? án, công trình mang t?m c? qu?c gia, qu?c t? ?ã và ?ang ???c ??u t?, Qu?ng Ninh ?ang xây d?ng, phát tri?n Vân ??n tr? thành ?ô th? bi?n ??o xanh, hi?n ??i, thông minh; trung tâm kinh t? n?ng ??ng phát tri?n ngành ngh? m?i, trình ?? cao, tr?ng tâm là d?ch v?, du l?ch ph?c h?p cao c?p, công nghi?p gi?i trí hi?n ??i có casino, công nghi?p công ngh? cao, trung tâm kh?i nghi?p, sáng t?o và giao th??ng qu?c t? n?m trong hành lang kinh t? Trung Qu?c - ASEAN.

Tin t??ng r?ng, v?i s? quan tâm c?a Chính ph?, t?nh Qu?ng Ninh dành cho Vân ??n thì nh?ng m?c tiêu, k? ho?ch ??t ra cho Khu kinh t? này hoàn toàn có th? tr? thành hi?n th?c trong t??ng lai không xa.

Theo Báo Qu?ng Ninh

Bài viết liên quan