D? án Vân ??n

Th? tr??ng b?t ??ng s?n Vân ??n
 • CEO Group s? tri?n khai d? án Vân ??n ngay ??u n?m m?i
 • CEO Group s? tri?n khai d? án Vân ??n ngay ??u n?m m?i

  Tin t? Ban lãnh ??o CEO Group cho bi?t, các công vi?c chu?n b? cho vi?c tri?n khai d? án Khu t? h?p ngh? d??ng Sonasea Vân ??n Harbor City quy mô 350 ha ?ang ???c kh?n tr??ng th?c hi?n. D? ki?n, vào gi?a n?m 2019, T?p ?oàn s? b?t ??u tri?n khai kinh doanh d? án này.

 • Ráo ri?t
 • Ráo ri?t "s?n" ??t Vân ??n nh?ng ngày c?n T?t

  Nh?ng ngày g?n ?ây, Vân ??n l?i nh?n nh?p ho?t ??ng giao d?ch mua bán nhà ??t. Các sàn b?t ??ng s?n, trung tâm nhà ??t ho?t ??ng tr? l?i ti?p ?ón các ?oàn nhà ??u t? ??n tìm hi?u t?i Vân ??n.

 • Nhà ??u t? h?ng kh?i v?i di?n bi?n Vân ??n m? l?nh giao d?ch B?S
 • Nhà ??u t? h?ng kh?i v?i di?n bi?n Vân ??n m? l?nh giao d?ch B?S

  Sau 7 tháng ng? ?ông, ngày 9/1/2018 th? tr??ng b?t ??ng s?n (B?S) Vân ??n ?ón nh?n di?n bi?n m?i ??y h?ng kh?i khi chính quy?n huy?n chính th?c ti?p nh?n h? s? v? vi?c gi?i quy?t th? t?c hành chính v? ??t ?ai trên ??a bàn, cho phép giao d?ch mua bán ??t ?ai ??i v?i nh?ng tr??ng h?p ?? ?i?u ki?n theo quy ??nh chung c?a Lu?t Kinh doanh B?S.