Tin t?c

Tin th? tr??ng b?t ??ng s?n t?i h? long
 • CEO Group s? tri?n khai d? án Vân ??n ngay ??u n?m m?i
 • CEO Group s? tri?n khai d? án Vân ??n ngay ??u n?m m?i

  Tin t? Ban lãnh ??o CEO Group cho bi?t, các công vi?c chu?n b? cho vi?c tri?n khai d? án Khu t? h?p ngh? d??ng Sonasea Vân ??n Harbor City quy mô 350 ha ?ang ???c kh?n tr??ng th?c hi?n. D? ki?n, vào gi?a n?m 2019, T?p ?oàn s? b?t ??u tri?n khai kinh doanh d? án này.

 • Ráo ri?t
 • Ráo ri?t "s?n" ??t Vân ??n nh?ng ngày c?n T?t

  Nh?ng ngày g?n ?ây, Vân ??n l?i nh?n nh?p ho?t ??ng giao d?ch mua bán nhà ??t. Các sàn b?t ??ng s?n, trung tâm nhà ??t ho?t ??ng tr? l?i ti?p ?ón các ?oàn nhà ??u t? ??n tìm hi?u t?i Vân ??n.

 • Nhà ??u t? h?ng kh?i v?i di?n bi?n Vân ??n m? l?nh giao d?ch B?S
 • Nhà ??u t? h?ng kh?i v?i di?n bi?n Vân ??n m? l?nh giao d?ch B?S

  Sau 7 tháng ng? ?ông, ngày 9/1/2018 th? tr??ng b?t ??ng s?n (B?S) Vân ??n ?ón nh?n di?n bi?n m?i ??y h?ng kh?i khi chính quy?n huy?n chính th?c ti?p nh?n h? s? v? vi?c gi?i quy?t th? t?c hành chính v? ??t ?ai trên ??a bàn, cho phép giao d?ch mua bán ??t ?ai ??i v?i nh?ng tr??ng h?p ?? ?i?u ki?n theo quy ??nh chung c?a Lu?t Kinh doanh B?S.

 • Qu?ng Ninh khánh thành 3 d? án nghìn t?
 • Qu?ng Ninh khánh thành 3 d? án nghìn t?

  9h ngày 30/12, máy bay c?a Hãng hàng không Vietnam Airlines mang s? hi?u A618 ??a Th? t??ng Nguy?n Xuân Phúc ?áp xu?ng C?ng hàng không qu?c t? Vân ??n trong s? hân hoan, chào ?ón c?a ?ông ??o ng??i dân Qu?ng Ninh chào m?ng Th? t??ng ??n d? s? ki?n Qu?ng Ninh khánh thành chu?i d? án giao thông tr?ng ?i?m.

 • 8 Y?u t? nên xem xét k? khi ??u t? ??t n?n
 • 8 Y?u t? nên xem xét k? khi ??u t? ??t n?n

  B?n có m?t kho?n v?n nhàn r?i mu?n ??u t? ??t n?n nh?ng không bi?t b?t ??u nh? th? nào, d?a vào các y?u t? nào tr??c khi ??u t?. 8 y?u t? sau ?ây s? giúp b?n vô cùng yên tâm khi ??u t?