Th? t??ng duy?t Quy ho?ch t?ng th? Khu kinh t? Vân ??n

Th? t??ng duy?t Quy ho?ch t?ng th? Khu kinh t? Vân ??n

Ngày 27/12/2018 Th? t??ng chính ph? ?ã ban hành Quy?t ??nh s? 1856/Q?-TTg v? vi?c phê duy?t Quy ho?ch t?ng th? phát tri?n kinh t? -xã h?i Khu kinh t? Vân ??n, t?nh Qu?ng Ninh ??n n?m 2030, t?m nhìn 2050.

 

 

Theo ?ó, ??n n?m 2030, t?ng giá tr? s?n xu?t c?a Khu kinh t? Vân ??n ??t 5,6 t? USD. M?c tiêu t?ng quát ??n 2030: Xây d?ng Khu kinh t? Vân ??n tr? thành ?ô th? bi?n ??o xanh, hi?n ??i, thông minh; là trung tâm kinh t? và v?n hóa c?a khu v?c.

V? kinh t?, ??n n?m 2030, t?ng giá tr? s?n xu?t ??t 5,6 t? USD, t??ng ?ng GRDP ??t 1,6 t? USD; ?óng góp vào ngân sách nhà n??c 10% giá tr? xu?t kh?u. V? xã h?i, t?c ?? t?ng dân s? trung bình trong các giai ?o?n ??n 2020, 2021 – 2025, 2026 – 2030 t??ng ?ng là 6%, 11% và 8%. Quy mô dân s? t?ng t? 52 nghìn ng??i n?m 2019 lên 140 nghìn ng??i vào n?m 2030. ??n n?m 2030, t?o kho?ng 89 nghìn vi?c làm; ph?n ??u ??n n?m 2030 ??t 15 bác s?/1 v?n dân và 03 d??c s?/1 v?n dân;

Ngoài ra, m?c tiêu ??n 2050, xây d?ng và phát tri?n Khu kinh t? Vân ??n tr? thành m?t trong nh?ng vùng ??ng l?c phát tri?n kinh t? c?a Vi?t nam, n?m trong nhóm d?n ??u v? thành ph? ?áng s?ng c?a khu v?c Châu Á – Thái Bình D??ng..

???c bi?t, ?? t?o ??ng l?c phát tri?n cho ??a bàn nhi?u ti?m n?ng phát tri?n Vân ??n, t? n?m 2009, Th? t??ng Chính ph? ?ã phê duy?t Quy ho?ch chung xây d?ng KKT Vân ??n ??n n?m 2020 và t?m nhìn 2030.

? th?i ?i?m ?ó Vân ??n ?ã ???c xác ??nh là KKT t?ng h?p ???c v?n hành theo quy ch? riêng nh?m ph?c v? nhu c?u phát tri?n kinh t? - xã h?i c?a t?nh Qu?ng Ninh và vùng Duyên h?i B?c B?; là trung tâm du l?ch bi?n ??o ch?t l??ng cao, d?ch v? vui ch?i gi?i trí vùng B?c B?; là ??u m?i giao th??ng qu?c t?, ??ng l?c chính ?? phát tri?n vùng kinh t? tr?ng ?i?m B?c B?, ??u t? h? th?ng h? t?ng k? thu?t và h? t?ng xã h?i ??ng b?, hi?n ??i g?n v?i b?o v? môi tr??ng và phát tri?n b?n v?ng, ??m b?o an ninh qu?c phòng khu v?c ?ông B?c c?a T? qu?c.

Th? t??ng duy?t Quy ho?ch t?ng th? Khu kinh t? Vân ??n  - ?nh 1.

Vân ??n trong t?m nhìn quy ho?ch ??n n?m 2050 là ?u tiên phát tri?n các ngành ngh? d?ch v? ch?t l??ng cao, dành ch? y?u qu? ??t cho phát tri?n d?ch v? ch? không ph?i cho kinh doanh ?ô th?. Vân ??n s? n?m trong m?i liên k?t v?i các ??a ph??ng lân c?n c?a t?nh Qu?ng Ninh nh?m t?o s? phát tri?n t??ng h? b?n v?ng, hi?u qu?. Các d? án, nhà ??u t? xác ??nh thu hút vào Vân ??n là nhà ??u t? có n?ng l?c, ??m b?o t?m v??n qu?c t?…

Trong gi?i pháp v? ??u t? v?n th?c hi?n phát tri?n kinh t? - xã h?i Khu kinh t? Vân ??n t? n?m 2018 ??n 2050, UBND t?nh Qu?ng Ninh cho bi?t, d?a trên các k?ch b?n phát tri?n và t? l? t?ng v?n ??u ra c?a ngành và t?ng tr??ng GRDP yêu c?u, t?ng nhu c?u v?n ??u t? d? ki?n là kho?ng 70,2 t? USD.

UBND t?nh Qu?ng Ninh c?ng cho bi?t, Khu kinh t? Vân ??n s? s? d?ng các chính sách huy ??ng v?n ??u t? và chính sách xúc ti?n ??u t?.

C? th?, v?n ??u t? s? ???c huy ??ng t? ngu?n t? nhân và ngân sách qu?c gia c?ng nh? v?n ??u t? n??c ngoài, v?n t? ??t ?ai. Trong ?ó, t?i khu v?c t? nhân, Sun Group ???c ?ánh giá là nhà ??u t? chi?n l??c xây d?ng sân bay qu?c t? Vân ??n. Các nhà ??u t? khác ???c ?i?m tên nh? FLC, CEO, MBland, Crytal Bay và HD Mon...

Riêng v? phát tri?n du l?ch, Vân ??n ??nh h??ng phát tri?n du l?ch sinh thái và v?n hóa cao c?p. Trong ?ó, ?áng l?u ý, Vân ??n s? có phát tri?n các d?ch v? gi?i trí có casino; phát tri?n các khách s?n 3-5 sao; phát tri?n du l?ch tâm linh; phát tri?n các gói du l?ch bi?n t? bình dân ??n cao c?p.

Trong t??ng lai, Vân ??n s? nghiên c?u xây d?ng m?t sân bay tr?c th?ng (taxi tr?c th?ng) ? c?m ??o Cái B?u, Quan L?n và Th?ng L?i. ??ng th?i, nghiên c?u xây d?ng lo?i hình th?y phi c? ph?c v? v?n chuy?n du l?ch và hàng hóa, phù h?p v?i ??a hình c?a Khu kinh t? Vân ??n.

V? ???ng b?, s? xây d?ng c?u Vân Tiên n?i Khu kinh t? Vân ??n v?i Khu kinh t? Tiên Yên, g?n khu v?c C?ng M?i Chùa, n?m trong m?ng l??i ???ng b? qu?c gia (Qu?c l? 4B). Cùng v?i vi?c xây d?ng tuy?n ???ng cao t?c H? Long - Móng Cái, hoàn thi?n xây d?ng tuy?n ???ng cao t?c H? Long - Vân ??n. Trong giai ?o?n ngoài 2050 xây d?ng tuy?n ???ng s?t cao t?c k?t n?i Khu kinh t? Vân ??n v?i các khu v?c trong c? n??c và qu?c t?…

V? ???ng s?t trên cao, trong giai ?o?n 2030 – 2050 s? hoàn thành tuy?n ???ng s?t trên cao k?t n?i các khu ch?c n?ng trong khu v?c ??o Cái B?u.

 

Theo Nh?p s?ng kinh t?

Bài viết liên quan