Ráo ri?t "s?n" ??t Vân ??n nh?ng ngày c?n T?t

 

Nh?ng ngày g?n ?ây, Vân ??n l?i nh?n nh?p ho?t ??ng giao d?ch mua bán nhà ??t. Các sàn b?t ??ng s?n, trung tâm nhà ??t ho?t ??ng tr? l?i ti?p ?ón các ?oàn nhà ??u t? ??n tìm hi?u t?i Vân ??n.

Kho?ng gi?a n?m 2018, th? tr??ng b?t ??ng s?n Vân ??n ng?ng giao d?ch do chính quy?n ??a ph??ng có quy?t ??nh t?m d?ng các th? t?c hành chính công liên quan ??n ??t ?ai do tình tr?ng "s?t nóng" c?a th? tr??ng nhà ??t th?i ?i?m tr??c ?ó, giá ??t Vân ??n t?ng v?t lên nhi?u l?n.

Tr??c khi s?t ??t, m?t b?ng chung giá nhà ??t t?i trung tâm th? tr?n Cái R?ng dao ??ng kho?ng 10-15 tri?u ??ng/m2, tuy nhiên ch? sau vài tháng giá ??t ?ã b? ??y lên g?p 2-3 l?n.

Tuy nhiên, sau khi Qu?c h?i quy?t ??nh hoãn thông qua Lu?t ??n v? hành chính - kinh t? ??c bi?t (Lu?t ??c khu), Qu?ng Ninh t?m d?ng các th? t?c giao d?ch ??t ?ai t?i Vân ??n, th? tr??ng Vân ??n ?i vào "?óng b?ng", tuy nhiên, theo gi?i kinh doanh n?i ?ây giá nhà ??t t?i ?ây v?n không h? gi?m, th?m chí còn t?ng nh?, v?n có nh?ng giao d?ch ng?m di?n ra.

Ráo ri?t s?n ??t Vân ??n nh?ng ngày c?n T?t - ?nh 1.

Tuy?n ???ng bao bi?n Vân ??n ?ang ???c xây d?ng

Tuy v?y, ngay sau quy?t ??nh m? l?nh th?c hi?n các th? t?c hành chính công liên quan ??n ??t ?ai t?i Vân ??n ??u tháng 1/2019 m?i ?ây, th? tr??ng B?S Vân ??n l?i thu hút ???c s? quan tâm r?t l?n t? các nhà ??u t?. Nhi?u chuyên giao trong ngành còn d? báo, v?i s? quan tâm l?n nh? v?y nhi?u kh? n?ng th? tr??ng nhà ??t Vân ??n s? bùng n? vào quý 2/2019.

Theo ghi nh?n th?c t? t?i Vân ??n, các ?oàn khách là nhà ??u t? ??a ?c b?t ??u ??n Vân ??n ?? tìm hi?u c? h?i ??u t?, giao d?ch mua bán các n?n ??t t?i d? án ho?c "s?n" các m?nh ??t th? c? có tính pháp lý rõ ràng.

Th?c t?, hi?n nay nhi?u d? án b?t ??ng s?n t?i Vân ??n v?n ?ang ? giai ?o?n quy ho?ch và hoàn thi?n các th? t?c pháp lý. Do ?ó, s?n ph?m t? các d? án này h?u h?t v?n ch?a có. Giao d?ch ph?n l?n n?m ? nh?ng n?n ??t ? các d? án khu ?ô th? m?i ?ã có h? t?ng, th? t?c pháp lý c? b?n ?ã hoàn t?t nh? Khu ?ô th? V??ng Long, Khu ?ô th? Th?ng Nh?t…và các m?nh ??t th? c? (có s? ??) trong các khu v?c dân c?. Vì th?, ??t n?n t?i Vân ??n ??m b?o pháp lý ?? ??u t? khá khan hi?m do nhi?u nhà ??u t? v?n "ôm" ch? lên giá.

Hi?n t?i UBND huy?n Vân ??n ?ã chính th?c ti?p nh?n h? s? gi?i quy?t các th? t?c hành chính v? ??t ?ai trên ??a bàn, cho phép giao d?ch mua bán nhà ??t v?i nh?ng tr??ng h?p ?? ?i?u ki?n theo quy ??nh c?a pháp lu?t. Thông tin này ?ã ?em ??n s? hào h?ng r?t l?n cho các ch? ??u t?, sàn giao d?ch B?S và các nhà ??u t? sau 7 tháng th? tr??ng "?óng b?ng".

Ghi nh?n t?i Vân ??n nh?ng ngày này, cho th?y nhi?u ?oàn khách là các nhà ??u t? t? Hà N?i, H? Long, H?i Phòng, H?i D??ng...?ã ??n Vân ??n tìm hi?u c? h?i ??u t?. Các sàn giao d?ch m? c?a tr? l?i ti?p ?ón khá ?ông các nhà ??u t? và có nh?ng di?n bi?n h?t s?c sôi ??ng.

Bài Nguy?n Nh? Ý, T?ng Giám ??c Real Home – m?t sàn giao d?ch ??t t?i trung tâm Vân ??n, cho bi?t b?t ??ng s?n Vân ??n ?ang nóng lên t?ng ngày. Các nhà ??u t? r?t quan tâm ??n ??t n?n ? d? án K?T V??ng Long, Th?ng Nh?t, ??t d?c tr?c ???ng 334 ?ông Xá. M?t b?ng giá ??t t?i các tr?c ???ng l?n dao ??ng t? 22 – 50 tri?u ??ng/m2 tùy vào v? trí.

Còn theo ông Nguy?n Thanh Tùng - Giám ??c Sàn giao d?ch B?S Thanh Tùng Land d? báo 15 ngày tr??c T?t, ??t Vân ??n s? r?t sôi ??ng. Ngay khi có thông tin m? l?nh giao d?ch, thì ngày ??u tiên sàn c?a ông ?ã ti?p ?ón kho?ng ch?c ?oàn khách ??n tìm hi?u.

Theo tìm hi?u c?a chúng tôi, Vân ??n ?ang là m?nh ??t màu m? c?a r?t nhi?u nhà phát tri?n B?S ?ình ?ám nh? Sungroup, CEO Group, FLC, Ph??ng ?ông, HD Mon Holdings, Con ???ng di s?n...nh?ng các d? án l?n t?i ?ây ??u ch?a có d? án nào ?? ?i?u ki?n bán s?n ph?m trong kho?ng vài tháng t?i. Ít nh?t c?ng ph?i 6 tháng ??n 1 n?m Vân ??n m?i có ngu?n hàng m?i.

Ráo ri?t s?n ??t Vân ??n nh?ng ngày c?n T?t - ?nh 2.

Nhi?u d? án B?S l?n t?i Vân ??n ?ang t?ng t?c ??u t? xây d?ng h? t?ng

 

Vì th?, gi?i ??u t? t?i ?ây cho bi?t Vân ??n khá khan hàng, giá nhà ??t có th? còn t?ng trong nh?ng tháng t?i.

Lý gi?i v? s?c hút c?a B?S Vân ??n, bà Nh? Ý cho r?ng Vân ??n ???c quy ho?ch tr? thành m?t trong nh?ng ??ng l?c phát tri?n kinh t? ? phía B?c. N?i ?ây s? tr? thành ?ô th? s?m u?t g?m r?t nhi?u ti?n ích, d?ch v? du l?ch t?m c? nh? casino, resort 5 sao, logistics, công ngh? cao, tài chính, phim tr??ng…tr? thành thành ph? ?áng s?ng b?c nh?t khu v?c châu Á – Thái Bình D??ng. Do ?ó, ngay t? bây gi? Vân ??n b?t ??u r?m r? xây d?ng c? s? h? t?ng m?i, ??ng b?.

Bên c?nh ?ó, Vân ??n hi?n ?ã có ??y ?? các ?i?u ki?n v? h? t?ng giao thông quan tr?ng nh? sân bay qu?c t? Vân ??n ?ã ?i vào khai thác, cao t?c H? Long – Vân ??n ?ã thông xe k?t n?i r?t d? ràng v?i các TP l?n nh? Hà N?i, H?i Phòng, H?i D??ng, B?c Ninh…do ?ó, B?S Vân ??n r?t h?p d?n các nhà ??u t? trong n??c và qu?c t?.

 

Theo CafeF

Bài viết liên quan