Nhà ??u t? h?ng kh?i v?i di?n bi?n Vân ??n m? l?nh giao d?ch B?S

Nhà ??u t? h?ng kh?i v?i di?n bi?n Vân ??n m? l?nh giao d?ch B?S t? 9/1/2019

Sau 7 tháng ng? ?ông, ngày 9/1/2018 th? tr??ng b?t ??ng s?n (B?S) Vân ??n ?ón nh?n di?n bi?n m?i ??y h?ng kh?i khi chính quy?n huy?n chính th?c ti?p nh?n h? s? v? vi?c gi?i quy?t th? t?c hành chính v? ??t ?ai trên ??a bàn, cho phép giao d?ch mua bán ??t ?ai ??i v?i nh?ng tr??ng h?p ?? ?i?u ki?n theo quy ??nh chung c?a Lu?t Kinh doanh B?S.

Theo ghi nh?n th?c t? t? các sàn giao d?ch B?S t?i Vân ??n, vi?c cho phép m? l?i giao d?ch B?S là di?n bi?n m?i tích c?c ???c ch? ??i sau 7 tháng th? tr??ng khu v?c này b? ?óng b?ng. Trong th?i gian này có r?t nhi?u thông tin n?i b?t t? ch? tr??ng chính sách c?a t?nh thu hút các nhà ??u t? chi?n l??c, ??n vi?c Phó Th? t??ng phê duy?t quy ho?ch chung và h? th?ng c? s? h? t?ng ???c th?c hi?n nhi?u h?ng m?c công trình quy mô g?n m?t tr?m ngàn t? ??ng nh?: Sân bay qu?c t? Vân ??n, C?ng bi?n qu?c t?, cao t?c Hà N?i – H? Long – Vân ??n...

Nh?ng h? th?ng h? t?ng trên ???c các nhà ??u t? và gi?i chuyên gia ?ánh giá s? ??a khu v?c này tr? thành ?i?m ??n ??u t? h?p d?n nh?t v? B?S ngh? d??ng bên b? di s?n t?i Vi?t Nam th?i gian t?i. Cùng v?i s? phát tri?n nhanh c?a ?ô th? H? Long ?ang ?ón nhi?u tàu khách qu?c t? 5 sao c?p b?n, hình th?c kinh doanh casino có th? s?m ???c cho phép ho?t ??ng.

Nhà ??u t? h?ng kh?i v?i di?n bi?n Vân ??n m? l?nh giao d?ch B?S t? 9/1/2019 - ?nh 1.

Th? t??ng Chính ph? Nguy?n Xuân Phúc và lãnh ??o t?nh Qu?ng Ninh trong ngày khai tr??ng sân bay qu?c t? Vân ??n.

 

Bà Nguy?n Nh? Ý - Giám ??c sàn giao d?ch B?S RealHome Vân ??n chia s?: Có nhi?u nhà ??u t? qu?c t? và trong n??c ?ang xúc ti?n ??u t? vào các d? án t?i ?ây. Th?c t?, Vân ??n thú v? khi là th? tr??ng hi?m hoi ? Mi?n B?c hút ng??c khách và ngu?n ti?n ??u t? t? TP H? Chí Minh và các t?nh phía Nam, do ?òn b?y là các chuy?n bay t? TP H? Chí Minh v? Vân ??n ch? m?t có h?n 2 gi? bay.

Theo ông Nguy?n Thanh Tùng - Giám ??c Sàn giao d?ch B?S Thanh Tùng Land, các nhà ??u t? khá ph?n khích tr??c di?n bi?n này. Trong ngày ??u tiên ?ã có kho?ng ch?c ?oàn khách b?t ??u xu?ng tìm hi?u. Ông d? ?oán 15 ngày tr??c T?t âm l?ch giao d?ch s? sôi ??ng.

Tuy nhiên, tìm hi?u c?a phóng viên, các ch? ??u t? ?ình ?ám nh? Sun Group, CEO Group, FLC Group, Ph??ng ?ông, HD Mon Holding, Con ???ng di s?n... ??u ch?a có d? án nào ?? ?i?u ki?n tung hàng ra bán trong vài tháng t?i.

Do ?ó giao d?ch ch? y?u s? t?p trung vào khu v?c các d? án c? ?ã có s? ?? t? tr??c nh? Khu ?ô th? V??ng Long, Cái R?ng, m?t s? ??t n?n trong dân và tái ??nh trung tâm th? tr?n Cái R?ng, tr?c ra c?ng ho?c tr?c d?c ???ng ra sân bay. Do s? l??ng không nhi?u nên d? ?oán nhanh nh?t c?ng ph?i 6 tháng ??n 1 n?m Vân ??n m?i th?c s? có ngu?n hàng m?i.

 

Nhà ??u t? h?ng kh?i v?i di?n bi?n Vân ??n m? l?nh giao d?ch B?S t? 9/1/2019 - ?nh 2.

Nhi?u nhà ??u t? h?ng kh?i tr??c di?n bi?n Vân ??n cho phép giao d?ch l?i nh?ng B?S ?? ?i?u ki?n theo quy ??nh t? 9/1/2019.

Trong khi ?ó, UBND huy?n Vân ??n m?t m?t th?c hi?n vi?c c?p Gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t cho h? gia ?ình, cá nhân ?? hoàn thành vi?c c?p Gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t các lo?i ??t trên ??a bàn ??m b?o ?úng trình t?, th? t?c quy ??nh c?a pháp lu?t nh?ng m?t m?t nghiêm c?m vi?c c?p Gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t ?? h?p th?c hóa các sai ph?m.

Hi?n t?i, vi?c chuy?n nh??ng quy?n s? d?ng ??t, cho thuê, cho thuê l?i, th?a k?, t?ng cho, th? ch?p, góp v?n b?ng quy?n s? d?ng ??t, h?p th?a ??i v?i nh?ng th?a ??t ? ???c s? d?ng h?p pháp theo quy ??nh c?a pháp lu?t. Riêng ??i v?i ??t r?ng, ??t tr?ng lúa, ??t nuôi tr?ng th?y s?n không ???c th?c hi?n các n?i dung thu?c th?m quy?n nêu trên c?a UBND huy?n.

UBND huy?n c?ng th? hi?n rõ quan ?i?m trong quá trình th?c hi?n n?u có tr??ng h?p ??c bi?t phát sinh v??ng m?c c?n k?p th?i báo cáo, tham m?u, ?? xu?t UBND huy?n báo cáo UBND t?nh xem xét, ch? ??o gi?i quy?t quy?n l?i chính ?áng c?a ng??i dân, không gây ?nh h??ng ??n tình hình kinh t?, chính tr?, an ninh tr?t t? trên ??a bàn.

Tr??c ?ó, trao ??i v?i phóng viên Báo ?i?n t? Xây d?ng, ông V? V?n Di?n - ?y viên Ban ch?p hành ??ng b? t?nh, Phó Ch? t?ch UBND t?nh cho bi?t: Ch? tr??ng c?a UBND t?nh là qu?n lý t?t th? tr??ng B?S ??ng th?i ??m b?o quy?n l?i chính ?áng c?a công dân. Vì v?y, nh?ng gì t?t nh?t cho th? tr??ng và ng??i dân thì UBND t?nh s? h?p bàn cân nh?c quy?t ??nh và thông báo chính th?c nh?m xây d?ng Vân ??n thành c?c t?ng tr??ng m?i c?a vùng kinh t? B?c B?.

Theo Báo Qu?ng Ninh

Bài viết liên quan