Nhà ??u t? H?i Phòng, H?i D??ng, Hà N?i... ?ang ?? xô vào các d? án ??t n?n t?i H? Long

D?? a?n ??t n?n t?i Khu ?ô Th? Cao Xanh - Ha? Kha?nh ?ang nóng h?n bao gi?? hê?t v?i vi? tri? ??c ??a, m?c giá r?t r? so v?i khu v?c m??c t?ng tr???ng gia? ?â?t ?ê?u ???n va? gâ?n ?ây co? thêm khu tô? h??p cu?a t?p ?oàn FLC

D?? a?n Khu ?ô Th? Cao Xanh - Ha? Kha?nh ?ang nóng h?n bao gi?? hê?t v?i vi? tri? ??c ??a, m?c giá r?t r? so v?i khu v?c m??c t?ng tr???ng gia? ?â?t ?ê?u ???n va? gâ?n ?ây co? thêm khu tô? h??p cu?a t?p ?oàn FLC ?â?u t? va?o khu C,D cu?a d?? a?n ca?ng t?ng thêm gia? tri? bâ?t ?ô?ng sa?n n?i ?ây thêm phâ?n nhô?n nhi?p. chi?nh vi? thê? n?i ?ây ?ang ????c râ?t nhiê?u nha? ?â?u t? bâ?t ?ô?ng sa?n sa?nh so?i ro?t tiê?n va?o mua t?? con sô? t?? 8 lô cho ?ê?n 15 lô co? khi mua ca? lô?c..

Theo kh?o sát hiê?n nay quy? ?â?t tha?nh phô? Ha? Long không co?n nhiê?u, ng???i sinh ra va? ?â?t không sinh ra dâ?n ?ê?n ?â?t châ?t ng???i ?ông . Chi?nh vi? thê? trung tâm nh?: Ho?n Gai va? tha?nh phô? Ha? Long ?ang co? xu h???ng chuyê?n vê? bên Cao Xanh ?? s?ng và làm vi?c là r?t nhi?u.

Ti?nh Qua?ng Ninh nô?i tiê?ng vê? than va? du li?ch nh?ng hiê?n nay ti?nh va? ca?c ban nga?nh la?nh ?a?o ?ang tâ?p trung vào du li?ch Ha? Long . V?i l?i th? là di s?n thiên nhiên ????c unesco công nhâ?n  vi?nh Ha? Long la? di sa?n thê?  thê? gi??i. mô?i n?m tha?nh phô? Ha? Long ?o?n ha?ng triê?u l???t kha?ch du li?ch trong n???c va? ngoa?i n???c.  Hiê?n nay con sô? ?o? vâ?n ?ang gia t?ng va? không ng??ng  khi Qua?ng Ninh ?ang ?â?u t? râ?t ma?nh vê? giao thông . Nh? tuyê?n cao tô?c Ha? Nô?i- Ha?i Pho?ng- Ha? Long,  Ru?t ng??n th??i gian t?? Ha? Nô?i ?ê?n Ha? Long chi? mâ?t 1gi? 30 phút  va? t?? Ha?i Pho?ng sang Ha? Long chi? mâ?t 15 phút. Tiê?p ?o? la? sân bay quô?c tê? Vân ?ô?n sau khi hoa?n thiê?n d?? ?oa?n l???ng kha?ch  n???c  ngoa?i ?ô? vê? tha?nh phô? Ha? Long la? râ?t l??n . Chi?nh vi? thê?  nê?n kinh tê? Ha? Long ?ang ?ang l??n ma?nh t??ng nga?y  ?â?y m??c gia? b?t ??ng s?n  n?i ?ây t?ng theo mô?t gia? tri? bê?n v??ng .

 D? án Cao Xanh Hà Khánh l??ng giao d?ch ?âng c?a k? xôi ??ng - ?nh MH

Quay tr?? la?i v??i d?? a?n Cao Xanh :

 

1. M??c  gia?

C? th?: ch? trong ch?a ??y 1 n?m giá ??t n?n ? các khu v?c vùng ven Thành ph? h? Long ??u ??ng lo?t t?ng giá. M?c t?ng th?p nh?t n?m kho?ng t? 2-4 tri?u/m2 thu?c các khu v?c nh? Tu?n Châu, Gi?ng ?áy, Hà Kh?u ;

 M?c t?ng trung bình kho?ng t? 4 – 6 tri?u/m2 n?m ? khu v?c nh? Cao Xanh, Hà Khánh, C?t 3,5 ;

 Riêng khu v?c Bãi Cháy, Hùng Th?ng giá ??t n?n có s? bi?n ??ng m?nh t?ng h?n 15 tri?u ??ng/m2 và v?n có d?u hi?u ti?p t?c t?ng.

Ghi nh?n c?a m?t công ty b?t ??ng s?n t?i H? Long cho bi?t bán k? l?c giá ??t n?n t?i Cái D?m - Bãi Cháy n?m 2018 ??t 75 tri?u/m2, v???n ?a?o la? 90 ?ê?n 100tr  cao g?p 2 l?n so v?i cùng k? n?m 2017. Tr?n Phú cùng các tr?c ???ng chính lân c?n luôn gi? múc giá vài ch?c tri?u ??n 100 tri?u/m2, thì hiê?n t?i K?T Cao Xanh-Hà Khánh ?ang giao ??ng trên d??i 10 tri?u/m2 ?ang là m?c giá r?t h?p d?n cho ca?c dân ?â?u t? .

nh? vâ?y ta co? thê? thâ?y  tiê?m n?ng sinh l??i cao

ví du :  1 lô ?â?t khu B Cao Xanh Ha? Kha?nh co? diê?n ti?ch 225m2 gia? m??c ban ?â?u la? 9.5tr/m2 nh? vâ?y lu?c ?â?u ba?n   pha?i bo? ra la? 2,1 ty?    sau 6 tha?ng gia? ?â?t t?ng i?t nhâ?t la? 1.5 gia?   khi ?o? ba?n ?a? la?i 337tr  sau 1 n?m la? 675tr m??c la?i b??ng 1/3 sô? tiê?n ba?n bo? ra. chu?ng ta th???ng ho?i vi? sao dân ?â?u t? bâ?t ?ô?ng sa?n gia?u va?  vi? du? trên chi?nh la? câu tra? l??i.

Ti?n ?? thi công ?ang ???c ??y nhanh khi?n nhà ??u t? r?t yên tâm

2. Vi? tri?

V?i v? trí ??c ??a cùng m?c giá h?p d?n co? thê? no?i ?ây la? quy? ?â?t ??u t? c?c k? h?p d?n t?i tha?nh phô? H? Long:

+ N??m sa?t va? cha?y do?c theo ????ng bao biê?n cu?a vi?nh c??a lu?c

+ Co? ba?i t??m riêng da?nh cho khu dân c?

+ Tr???ng câ?p 1.2.3 ?oa?n thi? ?iê?m n??m trong d?? a?n

+ Tô? h??p khu vui ch?i gia?i tri? , chung c? biê?t th?? , liê?n kê? cu?a tâ?p ?oa?n FLC trong nô?i khu.

+ Ca?c c? quan ha?nh chi?nh cu?a ti?nh va? tha?nh phô? chuyê?n ?ang dâ?n chuyê?n hê?t vê? khu B cu?a d?? a?n.

+ Ca?ch trung tâm tha?nh phô? ch?a ??y 1km.

+ Ca?ch công viên SunWorld 800m.

+ n?m 2019 kh?i công ???ng h?m xuyên v?nh C?a L?c s? bi?n n?i ?ây thành trung tâm c?a trung tâm.

V?i nh?ng y?u t? và s? h?u th? m?nh trên ?ó là câu tr? l?i vì sao th?i gian g?n ?ây các nhà ??u t? b?t ??ng s?n l?i l?a ch?n ??u t? t?i H? Long ??c bi?t là ??t n?n t?i Khu ?ô th? Cao Xanh- Hà Khánh.

Hãy liên h? ngay v?i chúng tôi ?? n?m b?t c? h?i ??u t? không th? tuy?t v?i h?n t?i Khu ?ô Th? Cao Xanh- Hà Khánh.

?i?n tho?i: 0969.289.998 ho?c email: quangninh360.com@gmail.com

Bài viết liên quan