Qu?ng Ninh khánh thành 3 d? án nghìn t?

?úng 9h ngày 30/12, chi?c máy bay c?a Hãng hàng không Vietnam Airlines mang s? hi?u A618 ??a Th? t??ng Chính ph? Nguy?n Xuân Phúc cùng các ??ng chí lãnh ??o Trung ??ng ?áp xu?ng C?ng hàng không qu?c t? Vân ??n trong s? hân hoan, chào ?ón c?a ?ông ??o ng??i dân Qu?ng Ninh chào m?ng Th? t??ng ??n d? và ch?ng ki?n s? ki?n Qu?ng Ninh khánh thành chu?i d? án giao thông tr?ng ?i?m.


C?ng hàng không qu?c t? Vân ??n ???c kh?i công t? tháng 3/2016, ??n nay v?a tròn 1.000 ngày thi công v?i ???ng b?ng dài 3,6km, r?ng 45m, có kh? n?ng ?ón nh?ng lo?i máy bay chuyên ch? hàng hoá và hành khách l?n, hi?n ??i nh?t hi?n nay. ??c bi?t, ???ng c?t, h? cánh ???c trang b? h? th?ng d?n ???ng bay ILS Cat II, b?o ??m ch? d?n cho máy bay h? cánh an toàn trong m?i ?i?u ki?n th?i ti?t.

Nhà ga C?ng hàng không qu?c t? Vân ??n ???c ?ánh giá là phi tr??ng ph?c h?p hi?n ??i b?c nh?t ? Vi?t Nam hi?n nay v?i thi?t k? ??t 2,5 tri?u hành khách và 10.000 t?n hàng hoá/n?m. Nhà ga có 2 khu v?c qu?c t? và n?i ??a riêng bi?t. Trong s?nh check-in có hai khu v?c phòng ch? v?i không gian m?, bao quanh b?i nh?ng l?p kính dày nhìn ra c?nh quan xung quanh, giúp du khách có ch? ngh? chân, cà phê th? giãn trong th?i gian ch? làm th? t?c. 


Tháng 4/2017 C?ng tàu khách qu?c t? H? Long chính th?c ???c kh?i công v?i t?ng v?n g?n 1.100 t? ??ng. ?ây là c?ng tàu khách chuyên bi?t ??u tiên ? Vi?t Nam ???c ??u t? hi?n ??i, ??ng b? và ?n t??ng, bao g?m: C?u d?n ra c?ng dài 785m, r?ng 11,5m n?m n?i trên v?nh C?a L?c; c?u c?ng ?ón khách dài 524m, trong ?ó có b?n c?ng dài 130m, r?ng 31m, có th? ti?p nh?n ??ng th?i 2 tàu khách c? l?n có tr?ng t?i ??n 225.000GT, s?c ch? lên ??n 8.400 khách và th?y th? ?oàn.

Riêng nhà ga c?ng hành khách r?ng 4.500m2 g?m 3 t?ng v?i t?ng di?n tích 13.500m2, do ki?n trúc s? Bill Bensley - top 5 ki?n trúc s? hàng ??u th? gi?i thi?t k?, ch?t l?c và pha tr?n tinh t? gi?a tinh hoa v?n hóa, ki?n trúc Vi?t Nam và châu Âu. ?ây s? là n?i gi?i thi?u, tr?ng bày, qu?ng bá s?n ph?m du l?ch ??c ?áo c?a Qu?ng Ninh, cung c?p các d?ch v? ti?n ích cho du khách.

 


V?i chi?u dài g?n 60km, t?ng v?n ??u t? 14.000 t? ??ng theo hình th?c ??i tác công - t?, cao t?c H? Long - Vân ??n hi?n ?ang là ???ng cao t?c dài nh?t Qu?ng Ninh. ???ng ???c thi?t k? t?c ?? 100km/h v?i quy mô 4 làn xe ch?y và 2 làn d?ng kh?n c?p.

Cùng v?i tuy?n cao t?c H? Long - H?i Phòng ?ã ???c Qu?ng Ninh ??a vào khai thác trong tháng 9/2018 và vi?c chu?n b? kh?i công tuy?n cao t?c Vân ??n - Móng Cái, cao t?c H? Long - Vân ??n s? là tuy?n n?i t?o thành tr?c cao t?c d?c t?nh hoàn ch?nh v?i t?ng chi?u dài g?n 200km góp 1/10 vào quy?t tâm có 2.000km ???ng cao t?c vào n?m 2020 mà Chính ph? ??t ch? tiêu.

 ?? Ph??ng - Khánh Giang

Bài viết liên quan