Hàng lo?t d? án giao thông nghìn t? hoàn thành, th? tr??ng B?S Qu?ng Ninh s? ra sao trong n?m 2019?

Hàng lo?t d? án giao thông nghìn t? hoàn thành, th? tr??ng B?S Qu?ng Ninh s? ra sao trong n?m 2019?

Sân bay Vân ??n là m?t d? án h? t?ng tr?ng ?i?m c?a khu v?c ?ông B?c c?ng nh? c?a t?nh Qu?ng Ninh. Vi?c ??a sân bay này vào ho?t ??ng d? ki?n s? t?o ?à t?ng tr??ng kinh t? xã h?i và ??c bi?t là du l?ch Qu?ng Ninh, t? ?ó th? tr??ng B?S c?ng ???c h??ng l?i.

 

 

Song song ?ó, t?nh Qu?ng Ninh ?ã ??ng lo?t khai tr??ng, thông tuy?n các d? án h? t?ng giao thông tr?ng ?i?m trên c? 3 l?nh v?c: ???ng không, ???ng th?y và ???ng b?. Các d? án này g?m C?ng tàu khách du l?ch qu?c t? H? Long và thông tuy?n cao t?c H? Long - Vân ??n, v?i t?ng m?c ??u t? trên 20.000 t? ??ng.

Theo báo cáo c?a S? K? ho?ch và ??u t? t?nh Qu?ng Ninh, trong giai ?o?n t? n?m 2014 ??n nay, t?ng s? d? án B?S ?ã và ?ang tri?n khai t?i Qu?ng Ninh lên t?i h?n 100 d? án, v?i t?ng v?n ??u t? h?n 5,5 t? USD, ?a d?ng phân khúc, t? ngh? d??ng, gi?i trí, shophouse, ??n chung c?.

Theo ông Nguy?n H?ng S?n – Giám ??c b? ph?n T? v?n, Savills Hà N?i, th? tr??ng B?S Qu?ng Ninh trong nh?ng n?m g?n ?ây có th? chia ra làm 3 khu v?c chính: khu v?c truy?n th?ng nh? H? Long & Bãi Cháy, khu v?c ?ang phát tri?n m?nh nh? chính sách nh? Vân ??n và các khu v?c khác m?i n?i nh? Uông Bí, M?o Khê và Móng Cái. 

??c bi?t, Móng Cái là th? tr??ng m?i ??y ti?m n?ng khi tuy?n cao t?c g?n 12.000 t? ??ng Vân ??n - Móng Cái b?t ??u ???c xây d?ng, d? ki?n hoàn thành sau g?n 2 n?m thi công.

Bên c?nh ?ó, Vân ??n là khu v?c ?áng nói nh?t trong n?m v?a qua. T? n?m 2017, nh?ng d?u hi?u v? c?i thi?n ?áng k? c? s? h? t?ng c?a khu v?c này, bao g?m sân bay Vân ??n ?ã t?o ra m?t làn sóng sôi ??ng cho th? tr??ng B?S khu v?c này.

Bên c?nh ?ó, nh?ng ??nh h??ng phát tri?n c?a t?nh Qu?ng Ninh nói chung và khu v?c Vân ??n nói riêng, ??n n?m 2030 ??a Vân ??n tr? thành trung tâm tài chính, du l?ch và v?n hóa c?a t?nh c?ng ti?p s?c cho làn sóng này c?a th? tr??ng B?S.

Trong ?ó, ??c bi?t là ch? tr??ng phát tri?n Vân ??n thành khu hành chính kinh t? ??c bi?t ?ã khi?n s? l??ng và giá giao d?ch ??t n?n t?i ?ây có s? t?ng tr??ng rõ r?t trong n?a ??u n?m 2018. Tuy v?y, sau khi chính quy?n ??a ph??ng áp d?ng các hình th?c h?n ch? giao d?ch nh? t?m d?ng các th? t?c mua bán ho?c chuy?n ??i quy?n s? d?ng ??t thì n?a cu?i n?m 2018 th? tr??ng ?ã h?n ch? và tr?m l?ng h?n h?n so v?i ??u n?m. Nay, các th? t?c liên quan ??t ?ai t?i Vân ??n ?ã m? c?a tr? l?i, th? tr??ng b?t ??u r?c r?ch sôi ??ng mua bán. 

Hàng lo?t d? án giao thông nghìn t? hoàn thành, th? tr??ng B?S Qu?ng Ninh s? ra sao trong n?m 2019? - ?nh 1.

Vân ??n ?ang trong giai ?o?n xây d?ng c? s? h? t?ng

Hi?n bên c?nh d? án c?ng hàng không qu?c t?, khu ngh? d??ng có casino và 13km ???ng tr?c chính do Sun Group ?ang tri?n khai, Qu?ng Ninh ?ang kêu g?i 5 siêu d? án t?i Vân ??n, ?ó là: D? án Khu du l?ch sinh thái ??o Ph??ng Hoàng, quy mô 691ha v?i t?ng m?c ??u t? d? ki?n 5.500 t? ??ng; d? án ??o N?t ??t quy mô 116ha, t?ng m?c ??u t? kho?ng 3.150 t? ??ng; d? án Khu du l?ch bi?n Hòn Soi Nh? quy mô 120ha v?i t?ng m?c ??u t? 637 t? ??ng; d? án Khu du l?ch sinh thái r?ng 452ha g?m sân golf, khách s?n 3 - 5 sao, khu vui ch?i gi?i trí… v?i t?ng m?c ??u t? 3.500 t? ??ng; khu Hòn Chín ???c quy ho?ch quy mô 28ha v?i t?ng m?c ??u t? 2.500 t? ??ng.

Chính vì s? sôi ??ng c?a dòng v?n ??u t? này, th? tr??ng B?S t?nh Qu?ng Ninh trong 2 n?m 2017-2018 liên t?c x?y ra nhi?u ??t nóng s?t. Hi?n t??ng s?t ??t n?n ??u n?m v?a qua không ch? x?y ra t?i Vân ??n mà còn x?y ra t?i các ??a ph??ng có thông tin v? ch? tr??ng hình thành các ??c khu kinh t? hành chính khác nh? Phú Qu?c và B?c Vân Phong.

 

 

Theo lý gi?i c?a v? chuyên gia này, hi?n t??ng này ph?n nào th? hi?n thói quen, v?n hóa và nhu c?u ??u t? c?a các nhà ??u t? trong n??c Vi?t Nam: c? h?i và nhu c?u ??u t? ???c th? hi?n quy?t li?t ?ã góp ph?n t?o nên c?n s?t này. "Chúng ta c?ng không ph? nh?n hi?n t??ng ??u c? g?m nh?ng ho?t ??ng giao d?ch không chính th?ng và lành m?nh nh?m m?c ?ích t?o sóng nh?t th?i ?? tr?c l?i. Nh?ng ??ng thái b?t ?n nh? v?y cho th?y th? tr??ng B?S t?i các khu v?c này ch?a th?c s? tr??ng thành và chín mu?i", ông S?n cho bi?t thêm.

V? tình hình ho?t ??ng c?a th? tr??ng B?S Qu?ng Ninh trong n?m 2019, theo ông S?n, nhìn chung s? ti?p t?c ?à t?ng tr??ng, tuy nhiên s? có s? khác bi?t gi?a các khu v?c và phân khúc.

Theo ?ó, B?S nhà ? d? ki?n s? ti?p t?c duy trì s? ?n ??nh và ch? y?u t?p trung h??ng ??n ng??i mua và nhà ??u t? là c? dân ??a ph??ng. B?S có y?u t? du l?ch d? ki?n s? có s? t?ng tr??ng ?áng k? nh?t,

Trong b?i c?nh ho?t ??ng du l?ch gia t?ng, các s?n ph?m du l?ch ???c khai thác t?t, s? l??ng du khách t?ng, không ch? phân khúc khách s?n s? phát tri?n mà c? phân khúc c?n h? cho thuê c?ng s? h??ng l?i.

Tuy v?y, c?ng c?n l?u ý r?ng t?i khu v?c H? Long, ngu?n cung c?a dòng s?n ph?m B?S du l?ch khá l?n. Cho dù t?c ?? phát tri?n du l?ch c?a khu v?c này hi?n ?ang r?t ?n t??ng thì c?ng không ??m b?o t?t c? các d? án ??u thành công. Tùy t?ng d? án và n?ng l?c c?a ch? ??u t? mà ti?m n?ng gia t?ng giá tr? và m?c ?? r?i ro khác nhau. ?? thu hút khách hàng, các ch? ??u t? c?n ph?i ki?n t?o các giá tr? khác bi?t gi?a s? l??ng l?n các d? án ?ang cung c?p ra th? tr??ng.

Theo ?ánh giá c?a các chuyên gia ,l?i th? c?a th? tr??ng B?S Qu?ng Ninh là ngu?n cung v?n ?ang ?i sau nhu c?u c?a khách hàng, h?u h?t nh?ng c?n h? trung và cao c?p ??u có l??ng giao d?ch thành công cao, tính thanh kho?n t?t. H?n n?a, ng??i mua B?S Qu?ng Ninh có nhu c?u ? th?c và ??u t? sinh l?i cao, vì th? h?u h?t doanh nghi?p B?S ??u t?p trung chi?n l??c phát tri?n dài h?n ? m?nh ??t ??y ti?m n?ng này.

Tuy nhiên, ông S?n cho r?ng các ch? ??u t? c?n t?p trung vào ch?t l??ng phát tri?n thay vì ch? quan tâm ??n s? l??ng, gia t?ng giá tr? thông qua ho?t ??ng khai thác, v?n hành d? án. ??ng th?i, c?n tri?n khai, nâng cao c? s? l??ng và ch?t l??ng các lo?i hình, s?n ph?m d?ch v? và du l?ch m?i ?? thu hút và gi? chân du khách. Qu?ng Ninh có V?nh H? Long là k? quan thiên nhiên th? gi?i nh?ng hi?n nay các s?n ph?m du l?ch t?i th? tr??ng này còn khá nghèo nàn và ch?a t??ng x?ng v?i ti?m n?ng.

??i v?i các nhà ??u t?, gi?ng nh? t?i b?t k? th? tr??ng B?S nào, l?i khuyên c?a ông S?n là c?n tr?ng, ??u t? theo ?úng nhu c?u, mong mu?n c?a mình ch? không ch?y theo trào l?u. M?i m?t s?n ph?m b?t ??ng s?n s? phù h?p v?i mong mu?n và ?i?u ki?n c?a t?ng nhà ??u t? khác nhau, ??c bi?t trong b?i c?nh ngu?n cung t?i th? tr??ng d? ki?n s? r?t d?i dào trong nh?ng n?m t?i.

Theo CafeF

Bài viết liên quan