H?m C?a L?c – Công trình mang t?m chi?n l??c c?a Qu?ng Ninh

TP H? Long ???c chia cách thành 2 khu v?c Hòn Gai và Bãi Cháy b?i v?nh C?a L?c. Giao thông k?t n?i ??c nh?t hi?n nay ?ó là c?u Bãi Cháy. Tuy nhiên m?i n?m, thành ph? h?ng ch?u t? 3-4 tr?n bão, gió m?nh, khi?n ph??ng ti?n giao thông r?t khó ?? l?u thông trên c?u. ?ã nhi?u th?i ?i?m ph?i c?m c?u, gây tê li?t giao thông c?c b?. M?t công trình k?t n?i 2 khu v?c ngay c? trong ngày bão ?ang là mong ??c c?a ng??i dân bên b? thành ph? Di s?n.

Do ?nh h??ng c?a bão s? 10, kho?ng 10h sáng nay (15/9), trên c?u Bãi Cháy (TP H? Long) có gió c?p 6, gi?t c?p 7-8. ?? ??m b?o an toàn cho ng??i và ph??ng ti?n l?u thông qua c?u, l?c l??ng ch?c n?ng c?a t?nh ?ã th?c hi?n vi?c c?m ph??ng ti?n xe máy qua c?u.
L?c l??ng ch?c n?ng c?a t?nh th?c hi?n vi?c c?m xe máy qua c?u Bãi Cháy trong c?n bão s? 10, n?m 2017.

N?m 2006, khi c?u Bãi Cháy hoàn thành và ???c ??a vào s? d?ng, thay th? nh?ng chuy?n phà qua v?nh C?a L?c ?ã ?áp ?ng ???c ni?m mong m?i c?a ng??i dân. ??ng th?i, t?o s? thu?n l?i, hi?n ??i h?n ??i v?i giao thông c?a TP H? Long nói riêng và c?a t?nh Qu?ng Ninh nói chung.

Theo ?ánh giá c?a ng??i dân TP H? Long, t? khi có c?u, giao thông ?i l?i t??ng ??i thu?n l?i, an toàn và rút ng?n ???c th?i gian di chuy?n gi?a 2 b? c?a thành ph?. Tuy nhiên nh?ng n?m g?n ?ây, khi m?t ?? ph??ng ti?n qua c?u ngày càng t?ng, c?ng ?ã khi?n giao thông ? ?ây ph?c t?p h?n. Ch? c?n m?t v? tai n?n nh? trên c?u, l??ng xe ùn t?c có th? kéo dài c? cây s? r?t nhanh. Vào nh?ng ngày m?a bão l?n, ?? ??m b?o an toàn, l?c l??ng ch?c n?ng bu?c ph?i t?m d?ng l?u thông trên c?u, gây ?nh h??ng không nh? t?i ??i s?ng c?a ng??i dân.

Song song v?i ?ó, TP H? Long ?ang trong l? trình xây d?ng tr? thành trung tâm du l?ch ??ng c?p qu?c t?, nhi?u công trình, ?i?m ??n ?ã hình thành, ???c k?t n?i thành chu?i du l?ch, m?i n?m thu hút hàng tri?u l??t khách nh?: C?ng tàu khách qu?c t? Tu?n Châu; Công viên H? Long; C?m công trình B?o tàng – Th? vi?n – Cung Quy ho?ch, h?i ch?, tri?n lãm và v?n hóa; di tích núi Bài Th?, các trung tâm mua s?m… Do v?y, vi?c l?u thông gi?a các ?i?m ??n trong chu?i s?n ph?m du l?ch gi?a 2 khu v?c c?a thành ph? c?ng di?n ra r?t th??ng xuyên, ngày càng ?òi h?i giao thông ph?i có s? thông su?t, nhanh chóng h?n.

?ây là nh?ng nguyên nhân c? b?n ?? t?nh Qu?ng Ninh quy?t tâm xây d?ng công trình h?m ???ng b? qua v?nh C?a L?c. Công trình này, ngay t? khi lên ý t??ng ?ã thu hút s? quan tâm, chú ý c?a ng??i dân, các chuyên gia kinh t? c?ng nh? các nhà ??u t?, b?i s? ??c ?áo, hi?n ??i và mang t?m chi?n l??c c?a t?nh.

Các ý t??ng thi?t k? h?m C?a L?c ???c ??n v? t? v?n, thi?t k? ??t ra v?i t?nh Qu?ng Ninh.

Ông V? V?n Khánh, Giám ??c S? GT-VT cho bi?t: Ý t??ng v? công trình h?m ???ng b? qua v?nh C?a L?c ?ã có trong Quy ho?ch t?ng th? phát tri?n h? t?ng giao thông c?a t?nh ??n n?m 2020 và ???c x?p h?ng là công trình c?p ??c bi?t, ?u tiên th?c hi?n. ?? ch? ??ng trong công tác ?i?u hành, tháng 5/2018 t?nh ?ã quy?t ??nh thành l?p Ban Qu?n lý D? án H?m ???ng b? qua v?nh C?a L?c, t? ch?c các bu?i ti?p xúc, nghe ??n v? t? v?n trong và ngoài n??c trình bày ý t??ng thi?t k?. Do ?ây là công trình c?p ??c bi?t, vì th? các ph??ng án c?n ???c l?a ch?n k? l??ng, t?i ?u nh?t, ?áp ?ng các yêu c?u th?c t?. Do ?ó, s? m?t nhi?u th?i gian ?? t?nh l?a ch?n, cân nh?c ph??ng án thi công phù h?p v??i môi tr???ng, ca?nh quan Di sa?n – ky? quan Vi?nh Ha? Long, ?a?m ba?o kê?t nô?i thuâ?n l??i, an toa?n, phu? h??p v??i ca?c ha? tâ?ng liê?n kê? ?a? ?â?u t?.

???c bi?t, hi?n ?ang có 3 ??n v? t? v?n thi?t k? trình bày ý t??ng ??u t? h?m ???ng b? qua v?nh C?a L?c g?m: Công ty Nippon Koei (Nhâ?t Ba?n), Công ty CP FECON va? Tô?ng Công ty T? vâ?n thiê?t kê? giao thông vâ?n ta?i. Theo ?ó, có 2 ph??ng án thi công ???c ??a ra ?ó là hâ?m khoan TBM va? ph??ng a?n hâ?m di?m. Theo các ??n v? t? v?n, 2 ph??ng án h?m này ??u s? d?ng công ngh? thi công tiên ti?n nh?t hi?n nay, ?ã áp d?ng thành công t?i nhi?u n??c trên th? gi?i, ??a vào khai thác hi?u qu?, an toàn.

Ph?i c?nh ???ng vào h?m C?a L?c do Tô?ng Công ty T? vâ?n thiê?t kê? giao thông vâ?n ta?i thi?t k?.

Tuy nhiên, v? trí thi công h?m C?a L?c l?i t??ng ?ô?i ph??c ta?p do là c?a sông, n???c cha?y xiê?t, ?iê?u kiê?n t?? nhiên co? hang caster. ??ng th?i, ?ây l?i la? lu?ng giao thông hàng h?i cu?a mô?t sô? ca?ng, vi? thê?, các ph??ng án thi?t k?, công tác t? ch?c thi công ph?i ???c ti?nh toa?n ky? l??ng. Do ?ó, c?n th?i gian ?? ti?p t?c thu thâ?p, bô? sung thêm t? liê?u th??c tê? nh?m thiê?t kê? cho phu? h??p, hoàn thành nghiên c?u ti?n kh? thi và chính th?c báo cáo Th? t??ng Chính ph? ?? th?c hi?n.

Có th? th?y r?ng, mong m?i c?a nhân dân là chính ?áng. B?i làm ???ng h?m d??i bi?n là ph??ng án giao thông ???c r?t nhi?u n??c l?a ch?n ??u t?, v?a ??m b?o giao thông, thông xe c? 4 mùa, v?a thúc ??y k?t n?i, phát tri?n gi?a các khu v?c trong cùng ??a bàn, t?o ?i?m nh?n du l?ch h?p d?n, phá th? ??c ??o c?a cây c?u Bãi Cháy ?ang b??c vào giai ?o?n ??u c?a mãn t?i.

?? ?a?m ba?o hài hòa gi?a các công trình ?ang có, t?nh ?ang n? l?c ??y nhanh ti?n ?? các ph?n vi?c, d? ki?n công trình s? kh?i công trong n?m 2019, hoàn thành thi công sau 5 n?m. ?ây s? là m?t bi?u t??ng m?i c?a ngành GT-VT, công trình mang d?u ?n th? k?.

Ngu?n: Báo Qu?ng Ninh

Bài viết liên quan