8 Y?u t? nên xem xét k? khi ??u t? ??t n?n

  • Th? nh?t: Nên mua ??t t?i nh?ng v? trí có k?t n?i giao thông ? m?c t? trung bình ??n khá thu?n ti?n. B?i vì khi h? t?ng hoàn thi?n d?n thì kh? n?ng t?ng giá c?a nh?ng m?nh ??t này c?ng s? l?n d?n. L?a ch?n này là nh?m ??n ti?m n?ng t?ng giá c?a khu ??t.

 

  • Th? hai: Nên mua ??t t?i nh?ng n?i ?ã hình thành c?m c? dân v?i m?t ?? t? v?a ph?i ??n ?ông ?úc. Nhà ??u t? tuy?t ??i không vì ham r? mà ch?n nh?ng n?i '??ng không mông qu?nh', hãy t?nh táo tr??c nh?ng cái b?y giá r? khi ch?n mua ??t. Thay vào ?ó, nên ??t ra các câu h?i vì sao ??t ? ?ó l?i có giá r? nh? v?y, có nên mua ch? v?i duy nh?t lý do giá r?, li?u ??t r? nh? v?y có bao nhiêu c? h?i t?ng giá...

 

  • Th? ba: Ch? ch?n mua ??t ?ã hoàn ch?nh pháp lý, có gi?y phép xây d?ng là nh?ng tài s?n an toàn. Lo?i ??t n?n có pháp lý d? dang chính là r?i ro l?n nh?t v?i nhà ??u t?. N?u mua ph?i ??t n?n này, nhà ??u t? có th? ??i m?t m?t trong hai k?ch b?n x?u có th? x?y ra, ho?c ph?i m?t nhi?u th?i gian ?? hoàn thi?n pháp lý do v??ng các quy ??nh, quy chu?n.

 

  • Th? t?: Tr??c khi xu?ng ti?n nhà ??u t? nên ti?n hành ??nh giá n?n ??t mình ??nh mua. Tìm chuyên gia b?t ??ng s?n, chuyên gia th?m ??nh giá ?? tham v?n xem giá ??t n?n nh? v?y ?ã h?p lý hay ch?a. Nhà ??u t? c?ng có th? áp d?ng ph??ng pháp ??nh giá ph? thông là làm phép toán so sánh giá các n?n ??t lân c?n trong th?i gian g?n nh?t. Theo ?ó, ch? nên mua n?u giá n?n ??t b?ng ho?c th?p h?n so v?i giá th? tr??ng. ?ây chính là nguyên t?c ki?m l?i ngay khi mua ch? ??ng ch? ??n khi bán.

 

  • Th? n?m: Cân nh?c ??n tính thanh kho?n th?c s? c?a khu ??t ??nh mua. Hãy làm m?t cu?c kh?o sát s? b? v? các giao d?ch ??t n?n trong khu v?c mình d? ??nh mua, tìm hi?u k? xem nhu c?u mua bán giao d?ch khu v?c ?ó có th?t hay không. N?u th?y thanh kho?n c?a tài s?n t?t (có th? bán nhanh ???c khi c?n ti?n) thì nên mua. Cách làm này giúp ng??i mua tránh ???c k?ch b?n b? chôn v?n b?t kh? kháng.

 

  • Th? sáu: Không nên m?o hi?m ??u t? quá s? ti?n mình ?ang có. T?t nh?t nhà ??u t? ch? nên dùng ti?n nhàn r?i thay vì s? d?ng ?òn b?y tài chính tr? khi b?n có các chuyên viên t? v?n cùng ??ng hành và ??a ra nh?ng ph??ng án d? trù s?n. Tr??ng h?p thi?u h?t, ch? nên vay trong ng??ng an toàn (t?c d??i 50% giá tr? tài s?n). Ngoài ra, tr??c khi vay, c?n tính ??n bài toán lãi su?t th? n?i c?ng nh? s?c ch?u ??ng tr? lãi ???c bao lâu ?? l??ng tr??c các áp l?c. Mua ??t khi th? tr??ng kh?ng ho?ng, giá s?t gi?m m?nh ???c cho là th?i ?i?m vàng, còn khi th? tr??ng nóng s?t, nhà ??u t? càng ph?i bi?t 'li?u c?m g?p m?m'.

 

  • Th? b?y: Nên ??u t? ??t theo ??i nhóm, vì khi có nhi?u ??i tác cùng ??ng hành s? gi?m thi?u ???c r?i ro. ??t n?n tuy h?p d?n nh?ng c?ng là th? tr??ng ph?c t?p, nhi?u c?m b?y, nh?t là ??i v?i nh?ng nhà ??u t? non kinh nghi?m. ??u t? theo nhóm có ?u ?i?m r?t l?n là t?o ra s? c?ng h??ng r?t t?t ki?n th?c c?a các ??i tác v? ??t n?n. Nên nh?, ?i m?t mình ch? ???c ch?ng ng?n, ?i cùng nhau s? ti?n ???c xa.

 

  • Th? tám: Hãy ch?n các chuyên viên t? v?n có kinh nghi?m ?? b?n gi?m b?t th?i gian kh?o sát, hãy t? tin ??a ra các v?n ?? b?n b?ng kho?ng, h? s? trình bày cho b?n chi ti?t và có th? t? v?n cho b?n khi nào thì b?n có th? chuy?n nh??ng l?i v?i giá h?i vì h? n?m rõ th? tr??ng h?n b?n. H? s? t? v?n cho b?n ?âu là ch? ??u t? có ti?m l?c, các b??c pháp lý tri?n khai d? án, các y?u t? t?ng giá tr? bds.........

 

  • Cu?i cùng hãy ch?c r?ng y?u t? th? 3 là quan tr?ng nh?t. Pháp lý minh b?ch thì theo ý ki?n riêng c?a cá nhân chuyên viên t? v?n vi?c sinh l?i cao hay th?p ch? là v?n ?? th?i gian, các y?u t? kia s? h? tr? cho b?n, nh?ng pháp lý nhùng nh?ng thì b?n s? ph?i m?t th?i gian và m?t m?i gi?i quy?t.

Bài viết liên quan