CEO Group s? tri?n khai d? án Vân ??n ngay ??u n?m m?i

Tin t? Ban lãnh ??o CEO Group cho bi?t, các công vi?c chu?n b? cho vi?c tri?n khai d? án Khu t? h?p ngh? d??ng Sonasea Vân ??n Harbor City quy mô 350 ha ?ang ???c kh?n tr??ng th?c hi?n. D? ki?n, vào gi?a n?m 2019, T?p ?oàn s? b?t ??u tri?n khai kinh doanh d? án này.

M?i ?ây, T?p ?oàn ?ã khai tr??ng khu ngh? d??ng Best Western Premier Sonasea Phu Quoc.  ??n th?i ?i?m hi?n t?i, T?p ?oàn CEO ?ang là ??n v? ??u t? l?n nh?t ? Bãi Tr??ng và là 1 trong 3 nhà ??u t? l?n nh?t t?i Phú Qu?c c? v? t?c ?? tri?n khai và ch?t l??ng s?n ph?m, d?ch v? v?i t? h?p du l?ch Sonasea Villas & Resort.

 

Trong ?ó, Novotel Phu Quoc Resort v?i quy mô 400 phòng và Novotel Villas v?i quy mô 96 bi?t th? (t??ng ???ng 314 phòng ??ng c?p 5 sao) ?ã ?i vào ?ón khách hi?u qu?. Vi?c Best Western Premier Sonasea Phu Quoc ?i vào v?n hành s? ti?p t?c cung c?p cho th? tr??ng Phú Qu?c 715 phòng khách s?n tiêu chu?n 5 sao, kh?ng ??nh v? trí nhà ??u t? hàng ??u t?i Phú Qu?c c?a T?p ?oàn CEO. Chi?n l??c c?a CEO Group là hi?n th?c hoá ho?t ??ng ??u t? chu?i ngh? d??ng v?i 3.000 - 5.000 phòng khách s?n 5 sao trên kh?p Vi?t Nam ??n n?m 2021.

 

Anh Vi?t VietBao.vn

Bài viết liên quan