C?ng tàu khách qu?c t? H? Long l?n ??u ?ón 2 tàu bi?n cùng lúc

Ngày 26/12 t?i C?ng tàu khách qu?c t? H? Long, 2 tàu bi?n qu?c t? ?ã ??a g?n 9.000 hành khách và th?y th? ?oàn ??n v?i H? Long.

Hai tàu bi?n c?p t?i C?ng tàu khách qu?c t? H? Long ngày 26/12.

 

 

C? th?, tàu bi?n Celebrity Millennium thu?c hãng tàu bi?n Royal Caribbean Cruise Lines c?a M? ??a 2.327 du khách cùng 967 th?y th? ?oàn; tàu World Dream thu?c hãng tàu Dream Cruise qu?c t?ch Bahamas mang theo 3.366 du khách và 1.933 th?y th? ?oàn ??n H? Long.

Nh? v?y, t? khi ??a C?ng tàu khách qu?c t? H? Long vào khai thác (27/11/2018) ??n nay ?ã ?ón 8 chuy?n tàu bi?n qu?c t? và g?n 25.000 du khách cùng th?y th? ?oàn.

Các ph??ng ti?n ?ón khách.

 

 

?ây là l?n ??u tiên c?ng ?ón cùng lúc 2 tàu bi?n, mang s? l??ng khách k? l?c. ??n v? qu?n lý c?ng ?ã ph?i h?p ch?t ch? v?i các công ty l? hành t? ch?c ?ón ti?p, t?ng hoa du khách, th?c hi?n s?p x?p ph??ng ti?n v?n chuy?n ??a ?ón du khách ??n các ?i?m tham quan, du l?ch t?i TP H? Long và ??a bàn trong t?nh. Theo k? ho?ch các tàu s? r?i c?ng vào sáng 27/12.

 

 

C?ng tàu khách qu?c t? H? Long ???c tri?n khai theo hình th?c ??i tác công - t?, kh?i công t? tháng 4/2017. ?ây là công trình hi?n ??i, ??ng b? và ?n t??ng, bao g?m: C?u d?n ra c?ng dài 785m, r?ng 11,5m n?m n?i trên v?nh C?a L?c; c?u c?ng ?ón khách dài 524m, trong ?ó có b?n c?ng dài 130m, r?ng 31m, có th? ti?p nh?n ??ng th?i 2 tàu khách c? l?n có tr?ng t?i ??n 225.000GT, s?c ch? lên ??n 8.400 khách và th?y th? ?oàn.

 

 

Vi?c ??a C?ng tàu khách qu?c t? H? Long vào khai thác cùng s? góp m?t ??u ??n c?a các chuy?n tàu bi?n qu?c t?, ??a hàng nghìn du khách m?i chuy?n ??n H? Long ?ã góp ph?n nâng cao ch?t l??ng d?ch v? - du l?ch, phù h?p v?i m?c tiêu ??n n?m 2020, Qu?ng Ninh tr? thành t?nh d?ch v? - công nghi?p; riêng TP H? Long là ?ô thi? di?ch vu? - du li?ch quô?c gia, co? tâ?m quô?c tê?, là trung tâm ??ng l?c c?a vùng kinh t? tr?ng ?i?m B?c B?, vành ?ai kinh t? ven bi?n B?c B?, vùng duyên h?i B?c B?...

Theo Báo Qu?ng Ninh

Bài viết liên quan