K? N?NG N?M B?T D? ÁN M?I DÀNH CHO SALE ??T N?N

TR? THÀNH CHUYÊN GIA TRONG PHÂN KHÚC ??T N?N

?? khai thác ???c 1 khách hàng ti?m n?ng th??ng chúng ta ph?i ?? khá nhi?u m? hôi công s?c và ti?n b?c. Tuy nhiên, có khách hàng là m?t chuy?n nh?ng bán ???c cho khách hàng ?ó hay không là m?t chuy?n khác, theo kh?o sát c?a tôi có ??n 50% sale b?t ??ng s?n không bán ???c hàng b?i lý do h? không am hi?u k? v? s?n ph?m h? bán.

B?ng kinh nghi?m l?n l?n 2 n?m v?i phân khúc ??t n?n, tr?i qua hàng ch?c d? án ??t n?n, Hôm nay tôi s? chia s? m?t s? k? n?ng n?m b?t d? án m?i dành cho sale ??t n?n.

Các y?u t? ph?i n?m b?t trong phân khúc ??t n?n:

1. V? trí d? án
2. Giao thông k?t n?i
3. Ti?n ích
4. Các giá tr? t??ng lai, y?u t? ch?
5. Tình tr?ng pháp lý
6. Giá c? và ph??ng th?c thanh toán
7. Th? t?c vay ngân hàng n?u có
8. Dân c?
9. V?n hóa khu v?c
10. Ch? ??u t?
11. Quy ho?ch
12. C?nh tranh

1. V? TRÍ D? ÁN

Hãy ki?m tra nó trên b?n ?? t?ng th?, trên google map, xem d? án c?a b?n thu?c xã nào, huy?n nào, ch?p l?i cái ?nh v? tinh ?? mà b? vào b? h? s? bán hàng.

THIÊN PHONG BÁN ??T QU?N 9 D? ÁN GINZA TAM ?A

N?M RÕ V? TRÍ C?A D? ÁN MÌNH BÁN

2. GIAO THÔNG K?T N?I:

Hãy xem s?n ph?m c?a b?n có nh?ng tuy?n ???ng giao thông nào chính. Bao g?m giao thông liên vùng và giao thông n?i b?. có nh?ng con ???ng nào ?i t?i d? án? Kho?ng cách nh? th? nào? ???ng n?i khu k?t n?i th? nào? ???ng l?n, ???ng nh?, thu?n ti?n hay không? Hai chi?u hay m?t chi?u… k? ??n là xem nh?ng con ???ng hình thành trong t??ng lai? Khi nào hình thành? Hình thành xong giúp gi?i quy?t vi?c gì?

3. TI?N ÍCH XUNG QUANH D? ÁN

Hãy ?i th?c ??a tìm hi?u k? xem các ti?n tích hi?n t?i và ti?n ích t??ng lai ? ?ây có gì? Ch?, tr??ng h?c, nhà th?, nhà hát, siêu th?, ngân hàng, quán ?n, quán café, khu vui ch?i….. có ??y ?? h?t không? Có ?áp ?ng ???c cho nhu c?u cu?c s?ng không? ?ó là nh?ng ti?n ích ngoài d? án, còn nh?ng ti?n ích trong d? án có gì? Công viên, h? b?i… hình thành ch?a? Hay khi nào hình thành? Hãy am hi?u sâu s?c nh? th? mình s? tr? thành c? dân ? ?ây v?y và th?i h?n cho nó khi t? v?n cho khách hàng.

thiên phong chia s? k? n?ng sale

G?N D? ÁN CÓ CÁC TI?N ÍCH GÌ

4. CÁC GIÁ TR? T??NG LAI, Y?U T? CH?

?i?u này quy?t ??nh ??n s? t?ng giá c?a s?n ph?m, nhà ??u t? th??ng r?t quan tâm ??n y?u t? này. Hãy tìm hi?u th?t k? trong 1 n?m, 2 n?m và 10 n?m n?a ? ?ây s? hình thành lên cái gì? Khi nó hình thành s? giúp ích gì cho c? dân t?i ?ây? Nh? ???ng m?i, ch? m?i hay khu trung tâm hành chính m?i… b?n ph?i bi?t chính xác nh?ng y?u t? ch? ?ó khi nào hình thành? T?i sao ph?i hình thành? Và hình thành lên thì ???c cái gì cho m?i ng??i ? ?ây? ??ng mù m? và ph?ng ?oán. Hãy tìm hi?u và có c? s? ?? ch?ng minh cho khách hàng. Có nhi?u thông tin b?n có mà khách hàng không có k? c? dân ??a ph??ng, và ?ó chính là th? m?nh c?a b?n. chính là lý do quy?t ??nh giúp b?n có ch? ??ng trong lòng khách hàng. Hãy gi? l?y các hình ?nh con ???ng ?am làm gi? dang, nh?ng cái thông báo, quy?t ??nh, nh?ng bài báo ??a tin… t?t c? hãy ??a vào b? h? s? bán hàng c?a b?n. Hãy n?m thông tin quan tr?ng và b?n s? có ???c t?t c?

5. PHÁP LÝ D? ÁN

Hãy ki?m tra th?t k? các thông tin liên quan các quy?t ??nh, các ch?ng t?. thông th??ng các khách hàng ?i mua lo l?ng nh?t v? ?i?u này. H? nghe quá nhi?u thông tin tiêu c?c ??n các d? án b? s? c? gi?y t?… b?n hãy tìm hi?u các ngh? ??nh m?i nh?t ?nh h??ng ??n khu v?c, d? án c?a mình ?ang bán. Tìm hi?u tình tr?ng pháp lý c?a d? án xem th? nào? C?a t?ng s?n ph?m ?ang bán xem th? nào? Có s? sách ch?a? ?ã ?óng thu? ch?a… n?u là d? án thì ?ã có quy?t ??nh 1/500 ch?a? N?u là phân lô thì ?ã ?óng thu? ch?a? ?ã ra b?n v? trích l?c ch?a? ?ã có v?n b?n ch?p thu?n ch?a? K? ??n là tìm hi?u các m?u h?p ??ng bên phía ch? ??u t? và công ty s? ký v?i khách hàng. Hãy ??c th?t k? v? nó, ghi chú, g?ch, ?ánh d?u nh?ng ch? ch?a hi?u, sau ?ó tìm hi?u l?i n?u b?n ch?a bi?t quy?t ??nh 1/500 là th? nào, có th? lên google gõ và ??c ?? hi?u v? nó. Hãy th?t tò mò và b?n s? hi?u ra mình ?ang ? ?âu trong m? bòng bong ?ó, b?n s? bi?t cách h??ng d?n khách hàng khi c? hai cùng ?i ??n th?o lu?n v? v?n ?? pháp lý c?a s?n ph?m. b?n c?ng ??ng ng?i h?i s?p c?a mình, h?i nh?ng ng??i c? cách t? v?n cách tr? l?i khi khách h?i v? v?n ?? pháp lý. Hãy ghi chép l?i các tình hu?ng và cách tr? l?i sau ?ó h?c thu?c chúng.

6. GIÁ VÀ PH??NG TH?C THANH TOÁN

H?c thu?c b?ng giá n?u có th?, b?n s? không còn ph?i lúng túng khi khách h?i t?i, ph??ng th?c thanh toán nh? th? nào? Có bao nhiêu cách h? tr? khách hàng? K? ??n b?n ph?i l?y gi?y bút ra tính th?? T?i sao l?i giá này? Giá này có h?p lý không? Các d? án khác giá th? nào? ?âu là c? s? hình thành giá này mà ch? ??u t? ??a ra? Lý do gì ?? thuy?t ph?c khách hàng ??ng ý m?c giá này ?? ??t mua? Mua giá này khách hàng s? ???c l?i nh? th? nào? Kh? n?ng t?ng giá là t?ng bao nhiêu trong bao lâu? Và sau khi dò la tình hình tài chính c?a khách hàng thì ?âu là s?n ph?m phù h?p? ph??ng th?c nào là phù h?p? t?t c? câu tr? l?i tùy thu?c vào vi?c b?n thu?c và am hi?u giá bán cùng ph??ng th?c thanh toán t?i m?c nào. B?n s? là ng??i t? v?n và có th? là ng??i ra quy?t ??nh luôn cho khách hàng c?a mình vì s? tính toán và tinh thông ??n t??ng t?n khi b?n làm ch? cu?c ch?i n?m m?i thông tin chính xác.

7./ TH? T?C VAY NGÂN HÀNG N?U CÓ

B?n NÊN có m?t vài ??i tác bên l?nh v?c tài chính n?u mu?n ?i xa. Y?u t? ?òn b?y gi? ?ây ???c s? d?ng khá r?ng rãi mà m?t trong nh?ng công c? ?ó là ngân hàng. Nh?ng th? t?c mà phía ngân hàng quy ??nh b?n ph?i n?m rõ ?? t? v?n cho khách hàng. N?u ???c hãy th? m?t l?n là ng??i ?i vay, b?n s? thông th?o các quy trình. ?i?u quan tr?ng n?a là hãy tìm hi?u v? lãi su?t ?? t? v?n cho khách hàng c?a mình. Nhi?u khách hàng do không ???c t? v?n t?t v? ngân hàng d?n ??n b? v? n? khi có m?t vài thay ??i nh? trong h? th?ng tài chính hay tr?c tr?c trong quá trình tr? n?, b?n ph?i ch?u trách nhi?m 100% cho nh?ng gì mà mình t? v?n, cho nh?ng thông tin mà mình cung c?p vì v?y hãy ki?m ch?ng chúng th?t chính xác, t? m?.

8. DÂN C? XUNG QUANH

Có m?t ??c ?i?m d? th?y c?a b?t ??ng s?n ?ó là c? ? ?âu ?ông dân thì ? ?ó ??t m?c. vì v?y m?i có chuy?n c?c b? là ??t t?nh nh?ng m?c ch?ng thua kém gì ??t th? ?ô. ?i?u ?ó ?? ?? th?y y?u t? dân c? là m?t trong nh?ng y?u t? h?t s?c quan tr?ng trong quy?t ??nh mua hàng c?a khách hàng. B?n hãy tìm hi?u th?t k? v? s? l??ng dân c? ? khu v?c d? án, thành ph?n, ngh? nghi?p ti?p ??n là tìm hi?u xem nh?ng y?u t? nào s? khi?n cho dân c? ? ?ây ?ông lên, ?ông ??n m?c nào? Trong th?i gian bao lâu thì ph? kín dân. ?i?u này ??c bi?t quan tr?ng v?i cách d? án m?i. khách hàng s? h?i khi nào l?p kín dân? Vì suy cho cùng t?t c? các s?n ph?m ??u ph?i h??ng ??n y?u t? cu?i cùng ?ó là công n?ng s? d?ng t?c là ?? ? hay ?? kinh doanh buôn bán. Là cách nào ?i ch?ng n?a thì c?ng ph?i có dân. V?y nh?ng y?u t? nh? vi?c làm, giá c?, ti?n ích s? tác ??ng tr?c ti?p lên y?u t? dân c?. Hãy phân tích và d? ?oán có c? s? cùng khách hàng c?a mình. Còn dân hi?n h?u hãy ch?p hình l?i, hãy ch?p v? tinh l?i, hãy d?n khách hàng ?i xem th?c t?. khách nào c?ng mu?n khu v?c c?a mình ?ông vui, sale b?t ?ông s?n c?n n?m k? ?i?u này ?? t? v?n cho khách hàng

9. V?N HÓA KHU V?C

Cho tôi h?i vui b?n m?t câu : b?n có mu?n nhà mình ? bên c?nh nh?ng c?u th?, ca s? hay doanh nhân n?i tiêng t?m c? không? Theo b?n giá tr? khu b?t ??ng s?n ?ó có b? tác ??ng m?nh b?i y?u t? này không? ?ó chính là v?n hóa khu v?c t?c là l?i s?ng, nh?ng quy chu?n ??o ??c, nh?ng thói quen c?a khu v?c ?ó. Tôi ?? ý các ch? ??u t? gi? ?ây không ??n thu?n ch? xây d?ng m?t n?i ?? ?, h? h??ng ??n xây d?ng m?t n?i ?? s?ng. có ngh?a là h? tìm cách t?o ra m?t c?ng ??ng v?n minh, l?ch s? g?n k?t và thúc ??y nhau phát tri?n. giá có m?c h?n chút nh?ng v?n hóa khu v?c phù h?p thì v?n ?áng ??ng ti?n bát g?o ph?i không? B?n có ghét ng??i vùng mi?n nào không? N?u có mà ch? ??t m?i c?a b?n ??nh mua l?i toàn nh?ng con ng??i ?ó và l?i s?ng mà b?n ghét thì b?n có mua không? Câu tr? l?i ch?c ch?n là không mua r?i ph?i không? Th? thì khách hàng c?ng v?y. hãy nh? l?u ý v?n ?? này ?? không bao gi? ph?i th?t lên “ em không bi?t t?i sao khách l?i không mua n?a”

thiên phong t? v?n nhà ??t t?n tâm

DÂN C? TRONG KHU V?C ?NH H??NG ??N QUY?T ??NH MUA S?N PH?M

10. CH? ??U T? LÀ AI

Kh?i ph?i bàn v? v?n ?? này. Ch? ??u t? g?n nh? là m?t y?u t? chi?m ph?n l?n quy?t ??nh mua hàng vì ?? uy tín. ?i?u này chính b?n ph?i th?m ??nh tr??c r?i m?i quy?t ??nh bán cho khách hàng. hãy ng?ng ngay công vi?c n?u b?n ?ang làm cho m?t ch? ??u t? m?t uy tín hay l?a l?c, b? ngay công ty ?ó n?u công ty ?ó không có ??o ??c. hãy tìm hi?u k? ?? v?a giúp mình, v?a giúp khách. N?u b?n bi?t ch? ??u t? gian d?i không uy tín mà v?n bán cho khách hàng c?a mình thì theo lu?t nhân qu? b?n chính là ng??i mang t?i l?n h?n. Hãy làm ng??i t?t!
T?t nhiên công ty nào, ch? ??u t? nào c?ng có nh?ng m?t t?t và m?t không t?t, nh?ng ph?i trong ng??ng ch?p nh?n ???c. b?n hãy tìm hi?u nh?ng cái ???c, nh?ng cái t?t c?a ch? ??u t? ?y b?ng cách xem l?i các d? án tr??c ?ây ch? ??u t? làm có ??m b?o không? Có t?t không? Dân c? trong vùng ?ánh giá th? nào… hãy l?u l?i nh?ng th? t?t ??p ?ó, hãy cho khách hàng bi?t r?ng h? ?ang làm vi?c và ký k?t v?i m?t ch? ?âu t? uy tín ?áng tin c?y. b?n, ch? ??u t?, và s?n ph?m b?n bán ph?i ??ng nh?t, không th? tách r?i. m?t ng??i x?u xa không ?? t? cách ?? bán m?t s?n ph?m ??p và ???ng nhiên m?t ng??i nhân viên t? v?n bán hàng t? t? không th? bán nh?ng s?n ph?m l?a l?c khách hàng, càng không th? ti?p tay cho nh?ng ch? ??u t? thi?u uy tín.

11. Y?U T? QUY HO?CH

R?t ít ng??i mua hàng n?m ???c quy ho?ch c?a nhà n??c, ?i?u ?ó có ngh?a là b?n càng ph?i n?m k? ?? h? tr? khách hàng c?a mình. Nh? tôi ?ã nói, hãy làm ng??i t?t! ??ng vì s? thi?u hi?u bi?t c?a mình mà làm kh? khách hàng. Có nhi?u b?n nhân viên bán d? án phân lô ( t? phân n?n ) trong khu v?c quy ho?ch gi?i t?a ho?c c?m xây d?ng. nh?ng không tìm hi?u k? và v?n bán cho khách hàng. T?t nhiên chính khách hàng c?ng không bi?t nên m?i mua. Khi mua xong r?i thì không xây d?ng ???c. hay có khi là b? thu h?i… th?t kh?. N?u b?n r?i vào tình hu?ng ?ó b?n có h?n ng??i ?ã t? v?n và bán hàng cho mình không? Hãy l?y ti?n hoa h?ng m?t cách x?ng ?áng.

12. Y?U T? C?NH TRANH

B?n bi?t bao nhiêu d? án ??i th?, nh?ng y?u t? v? giá c? b?n có n?m ???c không? B?n bi?t vì sao mà khách hàng l??ng l? khi ra quy?t ??nh không? M?t trong nh?ng lý do ?ó là h? luôn th?c m?c “ còn s? l?a ch?n nào t?t h?n không?” ?i?u ?ó ?? cho th?y n?m ???c y?u t? c?nh tranh là vô cùng quan tr?ng, n?u tr? l?i ???c nh?ng câu h?i : ?i?m m?nh và ?i?m y?u c?a d? án b?n ?ang bán so v?i các d? án khác là gì thì b?n ?ã có th? t? tin gi?i quy?t ???c bài toán c?nh tranh ?ánh tan s? lo l?ng và kéo khách hàng v? phía mình r?i. hãy am hi?u ??i th? c?a b?n và n?u c?n hãy t? v?n d? án ??i th? c?a b?n cho khách hàng luôn, nh?ng hãy tuân th? m?t nguyên t?c “ không nói x?u ??i th?” ch? là h? không ??p b?ng b?n thôi !

HÃY CHIA S? B?I VI?T K? N?NG N?M B?T D? ÁN M?I DÀNH CHO SALE ??T N?N V?I CÁC ??NG NGHI?P N?U CÁC B?N TH?Y BÀI VI?T H?U ÍCH NHÉ!

Bài viết liên quan